Atrium Žižkov logo

Pravidla nakládání s osobními údaji a souhlas se zpracováním osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů správcem, kterým je Za Trojku, příspěvková organizace.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přes to nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoliv pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy organizace, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem je:

Za Trojku, příspěvková organizace

IČO: 00879738

se sídlem: Čajkovského 12/12a, 130 00, Praha 3

zřízená Městskou částí Praha 3

(dále jen „správce“)

Kontaktovat nás můžete písemně na adresu sídla nebo prostřednictvím e-mailu: info@zatrojku.cz

2. Jak a proč jsou Vaše údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zasílání programu Atria na Žižkově a Kulturního centra Vozovna a pozvánek na výstavy, případně jiné kulturní aktivity, za účelem možnosti online rezervace, telefonní rezervace a koupě vstupenek na akci správce a využití Vašich kontaktů v případě změn v programu jednotlivých provozoven při Vámi zakoupených nebo rezervovaných vstupenkách. V průběhu akcí je pořizována audiovizuální dokumentace (foto, video) pro promo účely a archivaci organizace.

Veškeré osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě Vaše uděleného souhlasu se zpracováváním osobních údajů.

Svým souhlasem nám umožníte zpracovávat Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely po dobu pěti následujících let.

Při zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedené účel nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme dostali od Vás, a to v rozsahu:

–  jméno a příjmení

–  název organizace

–  e-mail

–  telefonní číslo

–  kompletní poštovní adresa (pro případné doručení vstupenek při hromadné objednávce)

–  IČO/DIČ4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků pro ochranu osobních dat.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje v této souvislosti předáváme ke zpracování pouze zpracovatelům, se kterými má správce uzavřené písemné smlouvy a jejich náplň práce zahrnuje práci s osobními údaji.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

–  právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme

–  právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné

–  právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněnypodmínky dané právními předpisy

–  právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají

–  právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu sídla správce, případně e-mailem

info@zatrojku.cz

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro výše uvedený účel na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas kdykoliv odvolat. K tomu můžete využít e-mail info@zatrojku.cz

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 70837627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 web.: www.uoou.cz

page2image3806912

IČ: 00879738 | Bankovní spojení: Komerční banka | číslo účtu: 51-605370207/0100